ТРЕВОЖЕН СИГНАЛ ДО ОБЛАСТНАТА УПРАВА

Първото в България Независимо дружество за защита правата на човека
с патрон Илия Минев
Изх. № 09-23/23.09.2014 г.

 

ПЕНЧЕВ

 

Чрез Нина Петкова
Областен управител – Монтана

До всички членове на Областната междуведомствена комисия по бедствия и аварии-Монтана

 

СИГНАЛ

от инженер-математик Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
от Огнян Цеков, секретар на първото в България Независимо дружество за защита правата на човека с патрон Илия Минев

Относно: Язовир “Огоста” е недостроен – актуално е искане на средства от Европейския съюз за доизграждането му като трансграничен потенциално опасен обект

 

Уважаема госпожо Петкова,
В първата седмица на този месец в проведената лична среща в кабинета на Областния управител-Монтана, ние се опитахме да Ви запознаем с някои от проблемите по недовършеното строителство на язовирната стена на втория по обем в България язовир “Огоста”.

По повод на последните Ваши изявления в медиите, не виждаме Вие да сте приели насериозно съобщеното Ви от нас, затова бихме искали да предадете този наш сигнал до всички членове на Областната междуведомствена комисия по бедствия и аварии-Монтана, особено в настоящия момент на продължителни силни приливни води, когато шефът на “Напоителни системи”-Монтана Игор Репкин затаява сериозните данни за недовършените строителни работи при изграждането на това хидротехническо съоръжение. В същото време в медиите Игор Репкин прави голословни декларации с изявления за пълната надеждност на язовира като сигурен многогодишен изравнител и с това умишлено затаяване на истината от него заедно с предишния Областен управител Николай Пенчев, се забави започването на отточването на язовира с по-голям дебит, отколкото този дебит е бил при досегашното дългогодишно стриктно поддържане на подкритично ниво на водата в язовира. Нашата цел е не да се всява страх у гражданите, а да огласим истината за проблем по въпрос от националната сигурност, защото тази истина е затаявана от обществото вече 28 години от определени зависими кръгове и институции – без да е осъществено от нито един експерт категоричното отхвърляне, както и липсата на законово изменение на първоначалния технически проект в частта му за необходимостта от изграждането на ‘Инжекционна завеса’ под цялата дължина на язовирната стена.

НАСТОЯВАМЕ да предадете лично на всички членове на Областната междуведомствена комисия по бедствия и аварии-Монтана, този наш тревожен сигнал със следните данни и обстоятелства, за които ние сме в течение на последните 25 години:
1. Язовирът е приет в експлоатация на 31.12.1986 г. с политическа заповед на Григор Стоичков – заместник-председател на Министерския съвет и министър на строежите, поради заявените от 01.01.1987 г. предстоящи санкции от Българската народна банка за незавършеното усвояване на капиталните вложения за продължилото над 30 години проектиране и изграждане на язовир “Михайловград”/днес “Огоста”/.
2. Държавната приемателна комисия се подчинява на партийната заповед и приема за завиряване и експлоатация язовира при незавършена ‘Инжекционна завеса’ под цялата дължина на язовирната стена. Тази завеса не е изградена в участък 80 линейни метри в ‘ляв скат'(откъм гр. Монтана) и 240 м. в ‘десен скат'(откъм малокутловския баир). Това незавършване е отразено в Акт образец № 16 на Приемателната комисия, на 31.12.1986 г.
3. Не се взема впредвид Експертизата на специално поисканото становище от външния експерт с голям опит Борис Павлин от Загреб, бивша Югославия, който в продължение на тридесет дни се запознава на място с техническия проект и геоложките проучвания, и се учудва на решението да се изгражда язовир в силно карстовия терен над окръжния град, като на 27.02.1969 г. заключава: “Единствено инжекционната завеса може да пази язовирната стена, за да е сигурно пазенето от тази стена на града.”
4. През изминалите години са правени вътрешно-ведомствени комисии за отчитане на състоянието на експлоатацията на язовира и само една, единствена експертиза от независим специалист, неучаствал в проектирането, строителството и експлотацията на язовир “Огоста”. Този експерт е инж. Илия Недеков, вече покойник, който на 20.01.1994 г. пише своята ‘първа редакция’ на становището си(ние притежаваме копие от този ръкопис, предоставен ни лично от автора), което е записано и в Протокол на експертна комисия за яз. „Огоста“, назначена със Заповед РД-03-14-447 от 14.08.1995 г. на Министерството на териториалното развитие и строителството: “Инжекционната завеса се е изграждала с променлива дълбочина на ‘отказ’ – от 30 до 160 м., но не е достигнала до водоупора. Предполага се, че филтрацията над града понастоящем се извършва под завесата – между нея и водоупора и в обход на същата през левия бряг.” Променливите по обем филтрации в ляв и десен скат инж. Илия Недеков обяснява с: “… естеството на карстовия терен, от включването на нови карстови ходове, отпушване на едни и запушване на други…”. За жалост, след първата редакция на своята експертиза, инж. Недеков е притиснат от властите и прави последователно цели четири редакции за обезличаване на сериозните изводи – “за да не се плаши гражданството”.
5. Необходима е и корекция на целия десен бряг по продължението на язовирната стена до с. Боровци, заради незаконната промяна на проекта и изграждане на ‘баластриера’ за добив на големи количества баластра с разрушаване на естествения понур на този бряг, вместо същата да е на билото над този бряг, както е записано в проекта – отново има изменение на проекта след издаденото разрешение за строеж без законовото утвърждаване на това изменение. Поради тази своеволна промяна са видими все по-увеличаващите се филтрации в десен бряг под стената, в северната част на малокутловския баир, който факт е санкциониран от независимия експерт инж. Илия Недеков – ‘в предаварийно състояние заради появилите се свлачища’, макар по-късно с извънпроектни дренажи да се опитваха да крият големия дебит от язовирни води, отново с умишлено от държавните служители затаяване на истината – с фалшивия рефрен “за да не се плаши гражданството”.
6. Днес при по-високата кота на завиряване и с просто око водата от язовира се вижда на самата повърхност в лозята след преливника – непосредствено до асфалтовия път под язовирната стена, което е вследствие липсата на инжекционна завеса и компрометираното й строителство преди 1986 г., а за гражданите е основание за реално безпокойство.

На обсъждане с обществено участие в залата на Областната администрация през 1992 г., двата въпроса – за неизграждането на инжекционната завеса и за преместването на баластриерата, бяха най-остро поставени от проф. Мандаджиев – тогава председател на Националния съвет по водите, на които Главният проектант на строежа инж. Архангел Джерехаров отговори, че е изпълнявал тези нареждания на инвеститора “Водно стопанство” за ускоряване на строежа.

Уважаема госпожо Петкова,
От името на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и първото в България Независимо дружество за защита правата на човека с патрон Илия Минев, НАСТОЯВАМЕ Областната междуведомствена комисия по бедствия и аварии-Монтана, да изготви предложение до Министерския съвет за искане от Европейския съюз специално финансиране за доизграждането на ‘Инжекционната завеса’ на язовирната стена на язовир “Огоста”, хидротехническо съоръжение от ‘Първи клас’, като се има впредвид надхвърлянето на застрашеността за националната сигурност относно всички населени места до р. Дунав, но потенциалните поражения вследствие ненадежданата язовирна стена биха имали и трансграничен характер – навлизане на високи вълни на десетки километри в територията на съседна Румъния, също член на ЕС.
Бихме искали да очакваме, че Вие ще внесете настоящия наш сигнал и в Прокуратурата за търсене на наказателна отговорност от длъжностни лица съгласно чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс за: потвърждаване неистина или затаяване истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, във връзка с чл. 313, ал. 3 от НК: който по изрична разпоредба на закон, указ или постановление на Министерския съвет е специално задължен да удостовери истината, и употреби този документ като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства или изявления – по случая с това закононарушение шефът на “Напоителни системи”-Монтана Игор Репкин и предишният Областен управител Николай Пенчев(подписал като член Протокола на експертна комисия за яз. „Огоста“, назначена със Заповед РД-03-14-447 от 14.08.1995 г. на Министерството на териториалното развитие и строителството), заради затаяване от тях на истината за недовършеното изграждане на ‘инжекционната завеса’ на язовир “Огоста” и със своите действия и бездействия бе допуснато завиряването на недостроения язовир над критичното ниво.
С уважение:
Инженер-математик Петър Пенчев
член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Огнян Цеков
секретар на първото в България Независимо дружество за защита правата на човека с патрон Илия Минев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *